ban_RPK.gif (3041 bytes)

.

Powrót

"ZNAM ZIEMIĘ OPOLSKĄ"

Funkcjonuje od: 16.04.1983 do nadal Można ją zdobywać od lat: 10 3 stopnie: 1  -biała, 2  -żółta, 3 - biało-czerw.

Weryfikacja: Regionalna Komisja Turystyki Kolarskiej przy Oddziale Regionalnym PTTK Śląska Opolskiego w Opolu, adres: 45-083 Opole, ul. Barlickiego 2a, tel. (0-77) 453-63-48

o-zzop2.jpg (6127 bytes)

.

.

zzo-bcm.jpg (4287 bytes)

Regulamin Odznaki Turystyczno-Krajoznawczej
"Znam Ziemię Opolską"

§1

Regionalna Odznaka Turystyczno-Krajoznawcza "Znam Ziemię Opolską" zwana dalej odznaką, ustanowiona została przez Wojewódzką Komisję Turystyki Kolarskiej za zgodą Prezydium Zarządu Wojewódzkiego PTTK w Opolu z okazji Jubileuszu XXX-lecia Wojewódzkiej Komisji Turystyki Kolarskiej. Odznaka jest wyróżnieniem turysty-kolarza za znajomość Ziemi Opolskiej - jej historii, tradycji, zabytków, kultury, przyrody, walorów krajoznawczych i turystycznych, osiągnięć dnia dzisiejszego, perspektyw rozwoju oraz za aktywność w działalności krajoznawczo-turystycznej. Zmiany do niniejszego regulaminu dokonała Regionalna Komisja Turystyki Kolarskiej przy Oddziale Regionalnym PTTK Śląska Opolskiego, która jest kontynuatorką działalności Wojewódzkiej Komisji Turystyki Kolarskiej.

§2

Odznaka jest trzystopniowa (I stopień - biały, II stopień - żółty, III stopień - biało-czerwony). Można ją zdobywać na rowerze od 10 roku życia, przy czym młodzież do 18 lat w wycieczkach zbiorowych lub pod kierownictwem przewodników (przodowników, instruktorów, organizatorów turystyki kwalifikowanej PTTK oraz nauczycieli), pozostali - na wycieczkach zbiorowych lub indywidualnych.

§3

Odznakę zdobywa się w kolejności stopni. W każdym roku kalendarzowym można zdobyć Odznakę tylko w jednym stopniu. Nie ustala się czasu zdobywania poszczególnych stopni odznaki.

§4

Warunkiem zdobycia odznaki jest spełnienie wymogów:
1. Udział w imprezach organizowanych przez struktury organizacyjne PTTK województwa opolskiego:
 - na I stopień                   udział w 2 imprezach
 - na II stopień                  udział w 3 imprezach
 - na III stopień                 udział w 4 imprezach
2. Zwiedzenie i poznanie w wycieczkach indywidualnych, zbiorowych lub imprezach organizowanych przez inne organizacje sportowe i turystyczne, określonej liczby obiektów krajoznawczych, wymienionych w załączniku do niniejszego regulaminu.

Liczbę obiektów wymaganych do zdobycia poszczególnych stopni podano w tabeli:

Grupa

Stopień I

Stopień II

Stopień III

I

4

6

10

II

5

5

15

III

2

3

5

IV

2

3

5

V

3

5

7

VI

4

5

6

Razem:

20

 27

48

Obiekty zaliczone na jeden stopień nie mogą być ponownie zaliczane na kolejne stopnie.

§ 5

Weryfikacje i przyznawanie odznak prowadzi Referat Weryfikacyjny przy Regionalnej Komisji Turystyki Kolarskiej Oddziału Regionalnego PTTK Śląska Opolskiego w Opolu, ul. Barlickiego 2a tel. 453-63-48.

§ 6

Podstawą do zdobycia odznaki jest złożenie w biurze ORSO PTTK Opole książeczki kolarskiej posiadającej potwierdzenie zwiedzanych zabytków krajoznawczych. Potwierdzenie pobytu w zwiedzanych, a wymienionych w regulaminie (załącznik) miejscowościach można dokonywać: we wszystkich biurach turystycznych, hotelach, schroniskach PTSM, obiektach kulturalnych, urzędach administracyjnych, pocztowych, szkołach, posterunkach policji, strażnicach WOP, u sołtysów itp. posiadających pieczątkę z nazwą danej miejscowości.

§ 7

Regionalna Komisja Turystyki Kolarskiej (ORSO PTTK Opole) może przyznać III stopień odznaki honorowo z pominięciem &4 i &6 osobom lub organizacjom zasłużonym dla rozwoju krajoznawstwa i turystyki na terenie województwa opolskiego.

§ 8

Odznaki - zdobyte lub przyznane honorowo - wręcza się uroczyście podczas imprez turystycznych lub naradach związanych z życiem naszego Towarzystwa. Posiadacz odznaki honorowej otrzymuje specjalne pismo upoważniające do noszenia jej.

§ 9

Udział w imprezach odbywa się na własny koszt i ryzyko. Organizatorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, których może doznać uczestnik, jak również za szkody wyrządzone przez uczestnika osobom trzecim.

§ 10

Regulamin został zatwierdzony przez Prezydium Zarządu Wojewódzkiego PTTK w Opolu w dniu 6 kwietnia 1983 r. i wszedł w życie z dniem 16 kwietnia 1983 r. Zmiany i poprawki w niniejszym regulaminie zostały zatwierdzone przez Zarząd Oddziału Regionalnego PTTK Śląska Opolskiego w Opolu w dniu 10.05.2000, i tym samym stracił moc regulamin z dnia 16 kwietnia 1983 r. Kolejne zmiany zostały zatwierdzone w dniu 25.01.2004 r. i dotyczą głównie zniesienia wymogów zwiedzenia zakładów przemysłowych z powodu ich sptywatyzowania lub likwidacji. Grupą VI jest teraz grupa obiektów uzdrowiskowych i wypoczynkowych. Nowy regulamin obowiązuje od 01.06.2004.

§ 11

Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Regionalnej Komisji Kolarskiej przy Oddziale Regionalnym PTTK Śląska Opolskiego w Opolu

*           *          *

ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU ODZNAKI
"ZNAM ZIEMIĘ OPOLSKĄ"

s2--gora.JPG (753 bytes) GRUPA I - ZAMKI NA OPOLSZCZYŹNIE

  1. Biała Nyska                       ślady zamku z XVI w.
  2. Biała Prudnicka                  zamek Prószkowskich z XV w. przebudowany w XVII w.
  3. Brzeg                                 zamek Piastów Śląskich z XIV w. przebudowany w XVI w.
  4. Chrzelice                            ruina zamku na "Kępie" z XIV w.
  5. Głogówek                          zamek Książąt Opolskich z XIII w., przebudowany w XVI w.
  6. Kamień Śląski                    obecna bryła z XVII w., odbudowana kaplica św. Jacka.
  7. Kantorowice                      zamek myśliwski Piastów Brzeskich -z roku 1600.
  8. Karłowice                          zamek rycerski z XIV - XV w.
  9. Kędzierzyn-Koźle               ruina zamku Książąt Opolskich z XIV-XVI w.
10. Krapkowice                       zamek późnorenesansowy z XVI w.
11. Łąka Prudnicka                  zamek renesansowy z XV-XVI w.
12. Moszna                              zamek-pałac z XVIII w., rozbudowany w 1896 oraz 1912-14.
13. Namysłów                          zamek książęcy z XVI w., zach. mury oraz budynek mieszk.
14. Niemodlin                           zamek Książąt Niemodlińskich z XIV-XVI w.
15. Nysa                                  pozost. po zamku - pałacu biskupim, baszta - ul. Moniuszki
16. Opole                                 pozost. po zamku piastowskim, wieża z XIV w.
17. Opole                                 zamek górny, zachowana wieża gotycka z XIV w.
18. Otmęt                                 fragm. zamku z XIII w. w dzisiejszej zabudowie kościoła
19. Otmuchów                         zamek biskupi z XIV w., z późniejszymi przebudowami
20. Prudnik                              pozost. po zamku - wieża cylindryczna z XV w.
21. Prószków                           zamek Prószkowskich - renesansowy z XVI w.
22. Rogów Opolski                  zamek rycerski z XIV w. - przebudowany w XVI w.
23. Strzelce Opolskie               ruina zamku Książąt Opolskich z XIV w.
24. Ujazd                                 ruina zamku z XVI w.
25. Zimnice Małe                      zach. spichlerz przebudowany z zamku Prószkowskich.

s2--gora.JPG (753 bytes) GRUPA II - WYBRANE MIEJSCOWOŚCI WOJ. OPOLSKIEGO

  1. Baborów
  2. Barut
  3. Branice
  4. Brzezina
  5. Byczyna
  6. Cisek
  7. Daniec
  8. Dąbrówka Łubniańska
  9. Dobra
10. Gogolin

11. Grodków
12. Jemielnica
13. Kałków
14. Koperniki
15. Kopice
16. Małujowice
17. Mikolin
18. Obórki
19. Pogorzela
20. Pokój

21. Pomorzowice
22. Roszkowice
23. Rożnów
24. Sławniowice
25. Strzelniki
26. Szydłowiec
27. Wołczyn
28. Wójcice
29. Zębowice
30. Żyrowa

s2--gora.JPG (753 bytes) GRUPA III - BUDOWNICTWO DREWNIANE - SAKRALNE

  1. Baborów                b. 1700-1702 r.
  2. Baldwinowice        b. 1414 r.
  3. Bąków                   b. XV/XVI w.
  4. Bierdzany               b. 1711 r.
  5. Brzezinki                b. 1550 r.
  6. Chocianowice        b. 1662 r.
  7. Dobrzeń Wielki      b. 1658 r.
  8. Krzywiczyny          b. 1623 r.
  9. Malnia                   b. 1801 r.
10. Ochodze                b. 1702 r.
11. Olesno                   b. 1518 r.
12. Olszowa                b. 1648 r.
13. Stare Olesno          b. 1680 r.
14. Zakrzów Tur.         b. 1759 r.

s2--gora.JPG (753 bytes) GRUPA IV - MUZEA

  1. Brzeg                                 Muzeum Piastów Śląskich -Zamek (pl. Zamkowy 1)
  2. Daniec                                Muzeum Gminne (b. Izba Regionalna Mientusa)
  3. Głogówek                          Muzeum Regionalne -Zamek (ul. Zamkowa)
  4. Góra św. Anny                   Muzeum Czynu Powstańczego (ul. Powstańców Śl. 1)
  5. Kluczbork                          Muzeum im. Dzierżona (ul. 15-go Grudnia 10)
  6. Łambinowice                      Centralne Muzeum Jeńców Wojennych (ul. Muzealna 4)
  7. Nysa                                  Muzeum Regionalne (ul. Biskupa Jarosława 11)
  8. Olesno                               Muzeum im. Nikodema Jaronia (Rynek 20)
  9. Opole                                 Muzeum Diecezjalne (ul. Kardynała Kominka 1a)
10. Opole                                 Muzeum Śląska Opolskiego (Mały Rynek 7)
11. Opole-Bierkowice              Muzeum Wsi Opolskiej (Skansen)
12. Paczków                            Muzeum Gazownictwa (ul. Pocztowa 6)
13. Praszka                              Muzeum w Praszce (pl. Grunwaldzki 15)
14. Prudnik                              Muzeum Ziemi Prudnickiej (ul. Chrobrego 11)
15. Zagwiździe                         Muzeum Odlewnictwa

s2--gora.JPG (753 bytes) GRUPA V - REZERWATY PRZYRODY

  1. Bażany                   - rezerwat leśny, naturalne stanowisko sosny zwyczajnej
                                       (z m. Jasienie - 4 km)
  2. Blok                       - rezerwat leśny, fragmenty naturalnego boru sosnowego
    (Rzymkowice)             (z m. Przychód - 4 km)
  3. Boże Oko               - rezerwat leśny, starodrzew buków (z m. Ujazd - 5 km)
  4. Cicha Dolina          - rezerwat leśny, las mieszany z przewagą buków, świerki
                                       (z m. Głuchołazy 3 km)
  5. Góra Gipsowa       - rezerwat roślinności kserotermicznej
      (k. Kietrza)                 (z m. Dzierżysław - 0,5km)
  6. Jaśkowice               - rezerwat leśny, las mieszany, dęby, modrzew (z m. Jaśkowice - 2 km)
  7. Jeleni Dwór           - rezerwat leśny boru mieszanego, drzewa osiągają 270 lat
                                       (z m. Chrzelice - 6 km)
  8. Kamień Śl.              - rezerwat leśny brekini (z m. Górażdże - 4 km)
  9. Komorzno              - rezerwat leśny, stanowisko buczyny pomorskiej ( z m. Komorzno - 3 km)
10. Krzywiczyny           - rezerwat leśny jodły ( z m. Krzywiczyny - 2 km)
11. Las Bukowy           - rezerwat leśny, starodrzew buków ( z m. Głuchołazy Centrum - 0,5 km)
12. Lesisko                   - rezerwat leśny, dęby, buczyna, modrzew (z m. Żyrowa - 2 km)
13. Ligota Dolna           - rezerwat florystyczny, liczne okazy roślin, owadów, rzadkich motyli
                                       (z m. Ligota D. - 0,5 km)
14. Lubsza                    - rezerwat leśny, las mieszany ( z m. Lubsza - 3 km)
15. Nowa Kuźnia         - rezerwat wodny, staw nowokuźnicki, liczne chronione gatunki roślin
                                      wodnych i błotnych, liczne gatunki ptaków (z m. Nowa Kuźnia - 1 km)
16. Płużnica                  - rezerwat leśny, świerk pospolity (z m. Płużnica - 3 km)
17. Przylesie                 - rezerwat leśny, resztki boru mieszanego (z m. Przylesie - 4,5 km)
18. Przełęk                   - rezerwat leśny, resztki boru mieszanego (z m. Markowice - 2,5 km)
19. Przysiecz                - rezerwat leśny, modrzew sudecki (z m. Przysiecz - 3 km)
20. Rogalice                 - rezerwat leśny, olsza czarna (z m. Rogalice - 5 km)
21. Smolnik                  - rezerwat krajobrazowo-wodny (z m. Szumirad (leśniczówka) - 100 m)
22. Śmiechowice          - rezerwat leśny, modrzew sudecki (z m. Śmiechowice - 2 km)

Potwierdza się w najbliższej miejscowości (leśniczówka, sołectwo, sklepy itp.)

s2--gora.JPG (753 bytes) GRUPA VI OBIEKTY UZDROWISKOWE I WYPOCZYNKOWE

  1. Czarnowąsy           Zakład Specjalistyczny dla Dzieci "CARITAS"
  2. Dobra                    Ośrodek Wypoczynkowy
  3. Głuchołazy             Sanatorium Przeciwgruźlicze - Ośrodek Rekr.-Wypoczynkowy
  4. Jarnołtówek           Sanatorium Dziecięce
  5. Jarnołtówek           Ośrodek Sanatoryjno-Wczasowy "Ziemowit"
  6. Korfantów             Wojewódzkie Sanatorium Rehabilitacyjno-Ortopedyczne (zamek)
  7. Kościerzyce           Ośrodek Wczasowo-Turystyczny
  8. Kup                       Szpital Specjalistyczy im. J. Szterlinga
  9. Moszna                  Centrum Terapii Nerwic
10. Nysa                      Obiekty Turystyczno-Wypoczynkowe nad Jeziorem Nyskim
11. Otmuchów             Obiekty Turystyczno-Wypoczynkowe nad Jeziorem Otmuchowskim
12. Paczków                Sanatorium dla Matki i Dziecka
13. Pokrzywna             PTTK - Zespół Obiektów Turystycznych
14. Piotrowice Głub.     Ośrodek Rekreacyjno-Wypoczynkowy
15. Turawa                   ZHP - Szkoleniowy Ośrodek Wodny (Duże Jezioro)
16. Turawa                   Obiekty Turystyczno-Wypoczynkowe nad Jeziorami Turawskimi
17. Sarnowice               PTTK - Ośrodek Wypoczynkowy (camping)
18. Suchy Bór              Woj. Sanatorium Rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży

Uwaga: przy uzyskaniu potwierdzenia pobytu w obiektach wymienionych w gr. VI nie jest wymagane zwiedzenie wnętrz.

Powrót


Informację opracował: Henryk Paciej. Wszelkie uwagi można przekazać na adres email : henrykpaciej@orso.pttk.pl
Copyright C 2001 RPK PTTK OPOLE. All rights reserved.  Aktualizowane: wrzesień 20, 2007.