ban_RPK.gif (3041 bytes)

.

Powrót

"TURYSTA PRZYRODNIK DOLINY MAŁEJ PANWI"

Funkcjonuje od: 2007 do nadal Można ją zdobywać od lat: bez ogr. Posiada  3 stopnie: mała, duża, honorowa

Weryfikacja: OZ/PTTK   w Zawadzkiem, adres: 46-059 Zawadzkie, Wajdy 1, tel. (0-77) 461-65-11 w. 775

wpe1.jpg (3138 bytes)

wpe2.jpg (3544 bytes)

wpe3.jpg (3183 bytes)


"Człowiek jest powołany do tego, aby był roztropnym i odpowiedzialnym gospodarzem w świecie natury, a nie jego bezmyślnym niszczycielem".
                                                                                                             Jan Paweł II


Regulamin "Odznaki Turysta Przyrodnik doliny Małej Panwi"

I. Postanowienia ogólne.

1. Regionalna Odznaka "Turysta Przyrodnik Doliny Małej Panwi", jest odznaką ustanowioną przez Zarząd Oddziału Zakładowego PTTK w Zawadzkiem w porozumieniu z Nadleśnictwem Zawadzkie.
Celem odznaki jest rozwijanie zainteresowań walorami przyrodniczymi, krajoznawczo-turystycznymi Doliny Małej Panwi oraz zachęcanie do działań na rzecz ochrony przyrody i lasów.

2. Regionalna Odznaka "Turysta Przyrodnik Doliny Małej Panwi" ustanowiona jest w trzech rodzajach jako mała i duża oraz honorowa.
a) Mała odznaka ma jeden stopień: przedstawia wydrę na tle niebieskim,
b) Duża odznaka ma jeden stopień: przedstawia wydrę na tle białym.
c) Honorowa odznaka ma jeden stopień: przedstawia wydrę na tle złotym.

3. Odznakę weryfikuje komisja, w której skład wchodzą przedstawiciele OZ/PTTK w Zawadzkiem oraz Nadleśnictwa Zawadzkie.

 

II. Warunki zdobycia odznaki.

1. Odznakę małą i dużą może zdobyć osoba, która poznała obiekty przyrodniczo-leśne i udokumentowała ten fakt na odpowiednich stronach regulaminu uzyskując stosowne potwierdzenia. Dowodem poznania obiektu może być również jego literacki opis, dokumentacja fotograficzna. Odznakę można także uzyskać, wykonując działania na rzecz ochrony przyrody np. pracując przy odnawianiu powierzchni leśnych, śledząc i zwalczając działania sprzeczne z ekologią.
Odznakę honorową może przyznać ZO//PTTK w Zawadzkiem oraz Nadleśnictwo Zawadzkie instytucjom, organizacjom i osobom, mającym szczególne osiągnięcia w działalności na rzecz ochrony przyrody i lasów, propagowaniu jej walorów zdrowotnych i edukacyjnych.

2. Do potwierdzania zwiedzania obiektu upoważnieni są:
- opiekunowie SKKT-PTTK,
- opiekunowie obiektów,
- organizatorzy turystyki, przodownicy, instruktorzy PTTK z OZ/PTTK w Zawadzkiem,
- leśniczowie leśnictw, na których terenie obiekt się znajduje,
-  nadleśniczy, jego zastępca, inżynierowie nadzoru lub inna osoba wyznaczona przez nadleśniczego do kontaktów z OZ/PTTK w Zawadzkiem, w odniesieniu do wszystkich obiektów leżących na terenie Nadleśnictwa Zawadzkie,
-  pracownicy UM Kolonowskie i Zawadzkie, zajmujący się promocją gminy.

3. Odznakę można zdobywać tylko w kolejności stopni począwszy od odznaki małej. W okresie jednego roku można zdobyć tylko jeden stopień odznaki.

4. Podstawą do uzyskania odznaki małej jest zdobycie 20 punktów w czasie nie dłuższym niż dwa lata.

5. Podstawą do uzyskania odznaki w stopniu dużym jest zdobycie 40 punktów w czasie nie dłuższym niż trzy lata oraz udział w co najmniej dwóch imprezach organizowanych przez OZ/PTTK w Zawadzkiem na Szlakach Doliny Małej Panwi.

6. Punkty do odznaki można zdobywać w czasie grupowych lub indywidualnych wycieczek.

Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do ZO/PTTK "Huta Andrzej" w Zawadzkiem.

III. Punktacja Odznaki TURYSTA PRZYRODNIK DOLINY MAŁEJ PANWI

1 Za udział w wycieczce przyrodniczo-leśnej - za każdy dzień 2 pkt
2 Za zwiedzanie pomnika przyrody, grupy pomników, alei 2 pkt
3 Za zwiedzanie obiektów przyrodniczych - arboretum, izby leśno-przyrodniczej 2 pkt
4 Za zwiedzanie ścieżki przyrodniczo-leśnej 2 pkt
5 Za zwiedzanie urządzeń hydrotechnicznych - jazy, kanały, itp. 2 pkt
6 Za zwiedzanie Zamku myśliwskiego "Kąty" 2 pkt
7 Za udział w prelekcji lub odczycie 1 pkt
8 Za udział w imprezie OZ/PTTK w Zawadzkiem 3 pkt
9 Za udział w konkursie przyrodniczo-leśnym 5 pkt
10 Za wykonanie prac na rzecz obiektu przyrodniczego, lasu: sprzątanie, zalesianie itp. 5 pkt
11 Za prowadzenie wycieczki przyrodniczo-leśnej, udział w jej organizacji itp. 5 pkt
12 Za uzyskanie uprawnień opiekuna przyrody lub instruktora przyrody 10 pkt
13 Za działalność popularyzatorską lasów lub ochrony przyrody: odczyty, prelekcje, wystawy 8 pkt

Uwagi:

1. Raz zwiedzany obiekt, wykonana praca nie mogą być zaliczane powtórnie do tego samego stopnia odznaki.

2. Punkty za działalność popularyzatorską nie mogą stanowić więcej niż 30 % ogólnej ilości punktów.

3. Zdobywanie punktów na Odznakę TURYSTA PRZYRODNIK DOLINY MAŁEJ PANWI można zaliczyć także na poszczególne stopnie odznaki TURYSTA PRZYRODNIK ZG PTTK / Komisji Ochrony Przyrody potwierdzając w odpowiedniej książeczce.

Komisja Odznaki TURYSTA PRZYRODNIK DOLINY MAŁEJ PANWI

Wzór książeczki
Strona 1
OZ/PTTK w Zawadzkiem - Nadleśnictwo Zawadzkie
KSIĄŻECZKA ODZNAKI REGIONALNEJ
TURYSTA PRZYRODNIK DOLINY MAŁEJ PANWI

nr...............................................................................................................................................

Imię i nazwisko ........................................................................................................................

Miejsce zamieszkania ..............................................................................................................

Rok urodzenia ..........................................................................................................................

Nr legitymacji PTTK (dotyczy członków PTTK)...................................................................

Własnoręczny podpis ..............................................................................................................

Strona   2 - 16

 Data

 Obiekt przyrodniczo-leśny  / impreza

 Potwierdzenie

 

  

 

 

Strona 20

Po zweryfikowaniu przyznano odznakę
TURYSTA PRZYRODNIK DOLINY MAŁEJ PANWI

w stopniu:                             małym

........................................................., dnia ......................................................

                                                                                                              pieczęć i podpis


Po zweryfikowaniu przyznano odznakę

TURYSTA PRZYRODNIK DOLINY MAŁEJ PANWI

w stopniu:                             dużym

........................................................., dnia ......................................................

                                                                                                              pieczęć i podpis

 

Mapa sytuacyjna Nadleśnictwa Zawadzkie

 wpe6.jpg (31426 bytes)

Dobre rady od leśników dla turysty-przyrodnika

1. Przyjacielu przyrody-turysto - las jest także dla Ciebie. Las można podziwiać, poznawać i w nim wypoczywać.
2. Chroń rośliny i zwierzęta, które mają takie samo prawo do życia jak człowiek.
3. Las płonie szybko - rośnie powoli.
4. Zachowaj ciszę, jesteś gościem w lesie - szanuj prawa jego mieszkańców.
5. Śmieci wyrzucaj do koszy. Las zostawiaj czysty.
6. Parkuj pojazdy mechaniczne tylko w wyznaczonych miejscach.
7. Poruszaj się pojazdami mechanicznymi w lesie wyłącznie po drogach dopuszczonych do ruchu publicznego.
8. Psy w lesie prowadź na smyczy.
9. Szanuj urządzenia i obiekty gospodarcze, turystyczne, techniczne, znaki i tablice gdyż zbudowane są dla Ciebie i innych.
10. Młody las do 4 metrów wysokości wymaga opieki. Nie wchodź na taką powierzchnię.
11. Las nie jest wszystkim ale bez lasu wszystko jest niczym.
12. Lasy są podstawą życia na Ziemi. Chroniąc lasy podtrzymujemy życie.

Powrót


Informację opracował: Henryk Paciej. Wszelkie uwagi można przekazać na adres email: henrykpaciej@orso.pttk.pl
Copyright C 2007 RPK PTTK OPOLE. All rights reserved.  Aktualizowane: październik 09, 2007.