ban_RPK.gif (3041 bytes)

.

.Powrót

Odznaka "DOOKOŁA OPOLSZCZYZNY"

Funkcjonuje od: 01.09.1988 do nadal

Można ją zdobywać od lat: 12

Posiada  1 stopień

Weryfikacja: Regionalna Komisja Turystyki Kolarskiej przy Oddziale Regionalnym PTTK Śląska Opolskiego w Opolu, adres: 45-083 Opole, ul. Barlickiego 2a, tel. (0-77) 453-63-48

d-op-rm.jpg (4680 bytes)

.

Regulamin Odznaki

"Rajd Kolarski Dookoła Opolszczyzny"

.

§1

W celu upowszechnienia indywidualnej turystyki kolarskiej, skierowania turystów kolarzy na nowe szlaki jak również dla spopularyzowania zabytków kultury i lepszego poznania krajobrazu obszarów woj. opolskiego, Zarząd Wojewódzki PTTK w Opolu wspólnie z Wydziałem Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Urzędu Wojewódzkiego oraz "Trybuną Opolską" zorganizował stałą imprezę kolarską pod nazwą "RAJD KOLARSKI DOOKOŁA OPOLSZCZYZNY". Zmiany regulaminu, a szczególnie trasy rajdu dokonała Regionalna Komisja Turystyki Kolarskiej przy Oddziale Regionalnym PTTK Śląska Op. w Opolu.

§ 2

Trasa rajdu przebiega drogami wiodącymi przez miejscowości podane w załączniku do niniejszego regulaminu.

§ 3

Miejscowości podane w załączniku określają trasę rajdu. Miejscowości podkreślone w załączniku stanowią punkty kontrolne, w których uczestnik rajdu ma obowiązek potwierdzić swój pobyt.

§ 4

Rajd można rozpocząć w dowolnej miejscowości i kontynuować go w dowolnym kierunku, jak również odbywać go w odcinkach pokonywanych w dowolnym czasie. Jazda jednak w kierunku odwrotnym do ruchu zegara zapewnia korzystniejsze walory widokowe.

§ 5

Rajd jest imprezą trwającą stale. Uczestnikowi rajdu nie wyznacza się terminu rozpoczęcia ani też jego ukończenia. Uczestnik rajdu może wzbogacić trasę rajdu pod warunkiem przejechania punktów kontrolnych.

§ 6

W rajdzie może uczestniczyć każdy turysta, który ukończył 10 lat, z tym, że turyści do lat 18 mogą brać w nim udział tylko w asyście osób dorosłych.

§ 7

Każdy uczestnik bierze udział w rajdzie indywidualnie jak również indywidualnie potwierdza w punktach kontrolnych przebycie trasy. Uczestnicy jadący grupowo są uważani za grupę indywidualnych turystów.

§ 8

Dzienny przejazd uczestników rajdu powinien wynosić minimum 15 km. Górnej granicy dziennej przejechanych kilometrów nie ogranicza się. Ze względów poznawczych zaleca się by długość dziennego odcinka mieściła się w granicach 45-60 km w zależności od wieku uczestnika rajdu.

§ 9

Potwierdzenia odbytych odcinków trasy i przejazdy przez punkty kontrolne zbiera uczestnik rajdu w książeczce KOT (Kolarska Odznak Turystyczna), specjalnie na ten cel przeznaczonej.

§10

Przejechana trasa rajdu może być jednocześnie zaliczana na KOT, jednak należy w tym celu potwierdzić dodatkową (drugą książeczkę KOT) zgodnie z obowiązującymi wymogami.

§ 11

Uczestnik rajdu po przejechaniu trasy rajdu, przesyła książeczkę rajdową do weryfikacji na adres: Regionalna Komisja Turystyki Kolarskiej PTTK w Opolu, kod 45-083, ul. Barlickiego 2a.

§ 12

Turyści, którzy ukończyli rajd otrzymują odznakę rajdową wg wzoru ustalonego przez organizatorów.

§ 13

Udział w rajdzie odbywa się na własne ryzyko. Organizatorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, których może doznać uczestnik, jak również za szkody wyrządzone przez uczestnika osobom trzecim.

§ 14

Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Regionalnej Komisji Turystyki Kolarskiej przy Oddziale Regionalnym PTTK Śląska Opolskiego w Opolu.

§ 15

Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 10.05.2000 r. Traci moc Regulamin z dnia 01.09.1980 r.

 

ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU RAJDU KOLARSKIEGO PTTK

"DOOKOŁA OPOLSZCZYZNY"

Cyfry umieszczone pomiędzy miejscowościami oznaczają odległości w km wg Atlasu Samochodowego Polski. Miejscowości podkreślone [oznaczone znakiem #] są punktami kontrolnymi, w których należy uzyskać potwierdzenie pobytu (odcisk pieczątki z nazwą danej miejscowości).

# Brzeg 5, Brzezina 5, # Małujowice 5, Łukowice Brzeskie 7, # Młodoszowice 11, # Grodków 7, Jędrzejów 11, Jaszów 7, Karłowice 11, # Otmuchów 3, # Sarnowice 7, Lubiatów 5, # Paczków 5, Ujeździec 5, # Dziewiętlice 4 *1, Trzeboszowice 2, Ratnowice 3, # Jasienica Górna 6, Kałków 8, Jarnołtów 2, Kijów 5, # Sławniowice 2, Burgrabice 4, Gierałcice 4, # Głuchołazy 9, # Pokrzywna 5, # Wieszczyna 8, # Prudnik 5 *2, Dytmarów 4, Laskowice 5, # Racławice 3, Klisino 5, # Pomorzowice 12, # Głubczyce 8, Równe 11, # Opawica 7, Chomiąża 3, # Pietrowice Głubczyckie 2, Ciermięcice 2 *3, Zalesie 6, Zubrzyce 7, Michałkowice 3, # Branice 14, # Pilszcz 8, Dzierżysław 5, # Kietrz 5, Tłustomosty 6, # Baborów 5, Szczyty 5, Wronin 7, Błażejowice 5, Roszowice 4, # Cisek 3, Bierawa 3, Korzonek 3, Ortowice 4, Kotlarnia 3, # Stara Kuźnia 12, Sławięcice 3, # Ujazd 6, Jaryszów 2, Nogawczyce 12, # Strzelce Opolskie 7, # Jemielnica 4, # Barut 2, Wierchlesie 9, Żędowice 4, # Zawadzkie 14, # Dobrodzień 9, # Borki Wielkie 12, Żytnów 4, Rudniki 11, # Praszka 1, Nowa Wieś 9, # Goła 4, Zdziechowice 4,  # Uszyce 10, # Byczyna 6, Miechowa 4 *4, Komorzno 7, # Szymonków 5 *5, Woskowice Górne 4, Bukowa Śl. 6, Kamienna 2, # Namysłów 8, Smarchowice Śl. 4, # Mikowice 9, Leśna Woda 1, Błota 3, Szydłowice 8, Brzeg.

Łączna długość trasy około 538km.

 

UWAGI O TRASIE RAJDU

*1    Z Dziewiętlic do Jasienicy istnieje możliwość skrócenia drogi. Jadąc drogą polną biegnącą tuż przy granicy państwowej na odcinku 3 km dojeżdżamy do Jasienicy Górnej. Po obfitych deszczach droga trudna i gliniasta.

*2    Z Prudnika proponujemy wyjazd obok Straży Pożarnej i Nowego osiedla Mieszkaniowego drogą III klasy biegnącą niemal równolegle do drogi nr 408. Z Dytmarowa wsi jadąc do stacji PKP Dytmarów wyjeżdżamy na drogę 408 i po 2 km na skrzyżowaniu opuszczamy ją skręcając w prawo do Laskowic i dalej do Racławic.

*3     Na 2 km za wsią Ciermięcice, ale nie dojeżdżając do zabudowań byłego PGR Zalesie, prowadzi droga polna, na prawo przy niej po lewej stronie w odległości 400 m od szopy stoi wiata. Drogą tą jadąc około 4 km dojeżdżamy do wsi Bliszczyce, a stamtąd do Michałkowic 5 km. Droga widokowa - znaczne skrócenie drogi. Droga dość trudna, ale przejezdna.

*4     Z Miechowa do Komorzna droga kamienista, leśna w okresie deszczu niezbyt łatwa, ale przejezdna.

*5     Z Szymonkowa do Woskowic Górnych brak na mapach drogi. Istnieje droga polna, dalej leśna. Wyjeżdżając z Szymonkowa należy skręcić w prawo pod kątem 90 stopni za drogą żużlową przez pole, później droga biegnie lasem. W lesie w pewnym miejscu droga się rozwidla. Obojętnie, którą drogą przejedziemy, bowiem z obu wyjeżdżamy na drogę asfaltową w Woskowicach Górnych. W okresie deszczu droga miejscami trudna, ale przejezdna.

Opoldo_.jpg (32600 bytes)

Powrót


Informację opracował: Henryk Paciej. Wszelkie uwagi można przekazać na adres email : henrykpaciej@orso.pttk.pl
Copyright C 2001 RPK PTTK OPOLE. All rights reserved.  Aktualizowane: marca 08, 2012.